Warunki korzystania z iq-test.pl oraz zlokalizowanych wersji usług iq-test.pl (PIQeu) (pol)

Warunki handlowe regulujące stosunki między administratorem iq-test.pl (i lokalnymi domenami iq-test) a użytkownikiem iq-test.pl (oraz lokalnych domen iq-test).

1. Specyfikacja projektu iq-test.pl oraz podstawowe definicje

I&Q GROUP, Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Praha, ul. Troilova 2516, kod poczt.: 108 00, REGON: 27488268, zapisana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Hradec Kralové w dziale C, wkładka 21977, (dalej jako "administrator"), zarządza projektem internetowym iq-test.pl (dalej jako "IQeu"), gdzie osoby odwiedzające (dalej jako "użytkownicy") mogą ocenić swoje IQ oraz IQ swojego kraju.
Podstawowe definicje:
IQ = Koeficjent inteligencji (koeficjent = stosunek, udział) jest wskaźnikiem inteligencji, z rozkładem normalnym ze średnią 100 i odchyleniem standardowym 15.
Test = kombinacja zadań i możliwych odpowiedzi z tylko jednym najlepszym rozwiązaniem. Test może sprawdzić różne typy IQ (inteligencję wrodzoną, numeryczną, przestrzenną 3D itd.) oraz złączyć je w jedną wartość IQ, która jest tym dokładniejsza, im więcej testów rozwiąże Użytkownik.
Warunki korztystania z usług iq-test.pl (dalej jako "PIQeu") = warunki definiujące prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w IQeu (Administrator i Użytkownicy). Zaktualizowana wersja PIQeu znajduje się na URL http://www.iq-test.pl/warunki-korzystania/. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany PIQeu, która zaczyna obowiązywać od dnia jej oznajmienia na wspomnianej powyżej stronie internetowej.
Administrator = podmiot, który stara się o bezawaryjną pracę serwera i aplikacji potrzebnych do świadczenia usług IQeu.
Użytkownik = osoba odwiedzająca stronę i rozwiązująca test lub rejestrująca się w systemie.

2. Prawa i obowiązki podmiotów

Administrator:

 • Ma prawo gdykolwiek i w dowolny sposób skontaktować się w każdej kwesti z Użytkownikiem.
 • Ma prawo zatwierdzić indywidualne warunki z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w IQeu.
 • Ma prawo zablokować dostęp dla Użytkownika bez podania przyczyny

Użytkownik:

 • Ma prawo skontakować się z Administratorem IQeu.
 • Ma prawo poinformować o ukończeniu uczestnictwa w IQeu bez podania przyczyny.
 • Jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące reguły PIQeu.
 • Po dokonaniu zapłaty Użytkownik ma prawo poznać wyniki testów i w przypadku odmowy, ma prawo skontaktować się z Administratorem i poprosić o zmianę, ale nie jest uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie.
 • Poprzez udostępnienie danych osobistych Administratorowi Użytkownik wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych i użycie w celu kontaktu z Użytkownikiem. Administrator zabezpieczy, aby dane osobiste nie były udostępnione żadnej stronie trzeciej i tylko na wniosek Użytkownika były usunięte z bazy danych. Wypełnijąc test lub rejestracjąc się użytkownik zgadza się z tym oświadczeniem.

3. Uczestnictwo podmiotów indywidualnych w IQeu

Administrator:

 • Uczestniczy w IQeu od początku do końca lub do chwili przekazania IQeu innemu podmiotowi
 • Kontroluje przestrzeganie PIQeu i wyciąga wnioski z ewentualnego naruszenia warunków

Użytkownik:

 • Rozpoczyna uczestnictwo w IQeu poprzez wypełnienie testu lub rejestrację
 • Może w dowolnym czasie zgłosić się do odbioru informacji poprzez wprowadzenie swojego e.mailu podczas rejestracji
 • Może w dowolnej chwili zakończyć uczestnictwo w IQeu

4. Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów

Podmioty uczestniczące w IQeu są odpowiedzialne za kwestie, które związane są z ich podejściem.
Administrator:

 • Jest odpowiedzialny za przestrzeganie PIQeu
 • Nie jest odpowiedzialny za zdolności płatnicze Użytkownika

Użytkownik:

 • Jest odpowiedzialny za przestrzeganie PIQeu

5. Systemy płatności

Systemy płatności są udostępnione przez Administratora. Systemy płatności i cena wyników są określone zgodnie z lokalizacją wybraną przez Użytkownika przy rozwiązywaniu testu. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze inną lokalizację niż ta, w której się znajduje w danym momencie, jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle nie będzie miał dostęp do wyników.
Spis krajów, metod płatności i cen:

iq-test.pl: 25 zł netto / 30,50 zł brutto

6. Ochrona danych osobowych, prawa autorskie

Podczas uczestnictwa w projektach IQeu mogą wymianie mogą ulegać dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, (REGON) itd. Wspomniane dane osobowe są tajne, a dostęp do nich mają tylko zainteresowane strony. Obie strony zobowiązują się, że w żadnej formie (drukowanej, elektronicznej) nie będą udostępniać dane osobowe trzeciej stronie, za wyjątkiem przeglądów statystycznych, które nie mogą być związane z żadną konkretną osobą. Ponadto Administrator IQeu zastrzega sobie prawo przeprowadzić analizę zachowń pozostałych podmiotów zainteresowanych IQeu i ewentualnie udostępnić je osobie trzeciej, wyłącznie w formie danych statystycznych, które nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą.

7. Pomoc

Kwestie handlowe:
Email: 1
Kwestie techniczne:
Email: 2
Administrator IQeu na podstawie pisemnego wniosku specyficznego podmiotu przeprowadzi wszystkie uzasadnione finansowo czynności prowadzące do usunięca danych osobowych danego pomiotu.
Aktualizowane i wydane 24 grudnia 2006.
Te warunki obowiązują od 24 grudnia 2006.
(lub natychmiast w momencie nowej rejestracji do systemu lub rozwiązania testu)
Wydane I&Q GROUP, Sp z o.o. (c) 2006